Villa Mithras

De boze man

"…De Vuurvogel….” Gered uit de klauwen van…


..de overheidscriminelen en de cultuurbarbaren d.d. 19 juni 2009 te Maarssen….!"

De achtergrond.

Op 19 juni j.l. werd bij mij zonder gerechtelijke toetsing een "executieveiling" doorgezet waarbij een concertvleugel werd opgeladen plus één schilderij van de Mithrascollectie dat ik had laten hangen.

"Verduisterd" had ik de overige 47 doeken waarvan er 22 "in beslag genomen waren" plus nog een Russische ikoon. Waaronder het hierboven getoonde schilderij: De Vuurvogel.

Reden: sinds 2004 betaal ik geen WOZ-aanslagen meer omdat de totale o.g.waarde, waarop zij hun hun aanslagen baseren, "in het vrije economische verkeer" is VERDAMPT en wel om reden dat binnen mijn eigendom ook ligt een (onverkoopbare) giftige vuilnisbelt namens en dankzij de milieucriminelen van de overheid uit het verleden.
Maar let op! Dit was niet de enige reden. Men loog er ook nog eens lustig op los met betrekking tot de informatieverschaffing aan koper W. in 2004.

Nu zou een ingewikkeld verhaal kunnen volgen maar het hele dossier is te lezen op Google via het intoetsen van ‘de boze man’ te Maarssen in twee afleveringen (zie ook links onderaan dit blog).

Kern van de zaak is dat de hufters mij een schade hebben berokkend van 2,4 miljoen euro (e.e.a. vlgs. het niet doorgegane koopcontract uit 2004. 
Dat feit kan niet erkend worden door de criminelen (wegens de schadeclaim) dus vordert de corrupte overheid die uiteraard betwiste WOZ-aanslagen. Ik word aangeslagen voor boven het miljoen! Terwijl ik (en m’n bank!) rekenen met een NEGATIEF van een miljoen. De schade is dus eigenlijk 3,4 miljoen!

Terzake het handelen van wie ook onderscheid ik:  

1. Men kan fouten maken uit onwetendheid: de schadevergoedingsplicht blijft. het feit wordt wel pardonnabel.

2. Men kan als zogenaamde "deskundige" fouten maken – en de Milieudienst N.W. Utrecht die als zodanig voor ‘deskundig’ zou moeten doorgaan (sic!) claimt dat – is UITERAARD volledig aansprakelijk en schadevergoedingsplichtig voor de gemaakte fouten.
Ongeacht wat de Pikmeer-arresten hierover melden.

3. Men kan opzettelijk en bewust onjuiste informatie  verstrekken en blijven verstrekken. Dat worden dan leugens. Behoudens uiteraard ook de plicht tot schadevergoeding zou er mijns inziens dan ook een STRAFRECHTELIJK vervolg daaraan dienen te worden verbonden.  Ene L. Ganzevoort van de gemeente Maarssen beticht ik daar van. De hufter zou voor het Gerecht gesleept moeten worden en hij zou op staande voet ontslagen moeten worden.

En met deze laatste 3e variant heb ik dus te maken!

Het is een machtsstrijd tussen mij en de ambtenaren van de 4e macht die zich gesteund weet door een LAF EN DUS OOK CORRUPT College van B & W van Maarssen. Ofwel voor mij ‘de OVERHEID’.

Zelfs pogingen van de Provincie en de Raad van State om de strijd niet te laten escaleren haalden niets uit.
  
Tot zo ver… over de achtergrond.

De Vuurvogel

Nu over de totstandkoming van De Vuurvogel. Het was het eerste doek dat ik maakte. U ziet ook links onderaan de (suggestieve) muur onder het geschilderde raam staan "JB ’99". Binnen korte tijd na dat doek volgden toen nog 47 schilderijen. In  diverse afmetingen. De Vuurvogel meet 176×220 m. en is dus redelijk groot te noemen.

De aanleiding voor het schilderen  van de Mithrascollectie  was gelegen in feit dat ik daarvoor vele jaren de ruimten van Mithras ter beschikking had gesteld aan allerlei exposities. Ook t.b.v. solotentoonstellingen. O.a. in samenwerking met Studio 2000. 

Het enige wat ik wist, toen ik aan De Vuurvogel begon, was dat ik links op het doek in het perspectief wilde herhalen een werkelijk bestaand raam dat ook haaks staat op de muur waar het doek moest komen. 

Toen dat geschilderd was gaapte mij aan een enorm resterend groot doek… Niets fascinerender is het dan om met een soort woede je in de geest te laten vervoeren en… zo ontstond De Vuurvogel.
Alsof God of Mithras mijn hand stuurde…
Geenszins wist ik, toen ik eraan begon, dat toen De Vuurvogel zou ontstaan en die zou vliegen naar het raam dat al geschilderd was. Ik geloof zelfs dat er weken tussen zaten. 

Nu komt uit het turbulente zwerk gestort de Vuurvogel. Die naam gaf ik aan het doek NADAT ik zag wat er ontstaan was.
Ik schrok daar zo van dat de afbeelding omkaderd werd door een (denkbeeldige) witte lijst maar in werkelijkheid is dat gewoon het witte met gesso geprepareerde linnen van het doek. De transparantie is helder want de afbeelding is in één keer geschilderd. Rond de afbeelding heb ik in een grijswitte tint de muur geschilderd. Het doek hangt als het ware als een lap over die muur van bovanaf.
Enfin… Ik was toeschouwer en uitvoerder tegelijk.

Dit procedé heb ik later vaker toegepast. Te beginnen met een enkel detail (zoals dat raam). Niet in alle gevallen… maar daarover een volgende keer.

Ik hoop wel dat de lezer het met me eens is dat De Vuurvogel niet in handen had mogen vallen van een criminele overheid. Die bovendien optrad als cultuurbarbaar door m’n vleugel te molesteren. De domheid leest u af op die cartoons van Hans Rijpma (zie rechts van dit blog). 

Eerdere artikelen verschenen in www.vechtkronkels.nl:
07/06/09: "De boze man"
25/06/09: "De boze man" (vervolg)

Hier terug te lezen:
05/07/09: Nimmer zal het Recht niet in het geding zijn!
09/07/09: "De_boze_man" wordt het zat! En schiet "Mista_Dommer" plat!
.
.

38 Reacties op “"…De Vuurvogel….” Gered uit de klauwen van…

 1. fred van der wal 14 juli 2009 om 08:59

  Toevoeging d.d. 26 november 2012.

  16. Belanghebbende last terzake in de “Toespraak” die hij hield op 30 januari 2006 ten overstaan van een voltallige gemeenteraad en ook (uiteraard) bij de heffingsambtenaar bekend was.

  “…Uw verweer, meneer de Voorzitter, hield in een verwijzing naar de brief van de Milieudienst/Gemeente d.d. 10 maart 2005 met kenmerk 211/W/995. Daarin meent u uw “legitimatie” te vinden voor de handelwijzen van uw ambtenaren. Ik bestrijd die opvatting en constateer slechts dat uw ambtenaren blijk hebben gegeven “te hebben gekakeld als de befaamde kippen” omdat uit niets is gebleken dat zij werkelijk enige historische kennis hadden omtrent de locatie waarover zij anderzijds orakelden en hebben bericht aan onderstaand vermelde personen. Ronduit ergerlijk is voorts de opstelling van Dhr. Ganzevoort (opvolger van Van Cranenburgh) die meent zijn impliciete criminaliserende (en ontoelaatbare!) opmerkingen aan mijn adres, en die van de toeleverancier van de ophogingsgrond Van B., te kunnen handhaven. Het integriteitsbesef van Ganzevoort ontbreekt blijkbaar geheel! Voor de goede orde meld ik, en maak publiek….:
  a) dat ondergetekende GEEN milieucrimineel is die “vervuilde, giftige (verboden) stoffen” heeft
  aangevoerd in de ophogingsgrond van de locatie Mithras noch dat van zijn buren; dat idem Van B. (de toeleverancier) daar dus ook niet onrechtmatig van mag worden beschuldigd! Net zo min als ik Ganzevoort mag beschuldigen dat hij een dief is door (valselijk!) te beweren dat hij “een miljoen euro zou hebben gestolen!”
  b) dat ondergetekende GEEN milieucrimineel is die “olietank(s) in de grond heeft verstopt…of achtergelaten….”
  c) dat ondergetekende ook GEEN leugenaar is ter zake alle andere kwesties die hieronder vermeld staan.

  Dat er fouten kunnen worden gemaakt moge “menselijk” worden genoemd; het wordt een kwalijke zaak wanneer die fouten niet ruiterlijk worden erkend en…. de consequenties daarvan niet worden genomen maar als men unverfroren daarover gaat liegen. De meest groteske leugen, die ik ondermeer met de heer Ganzevoort besprak, was de valse bewering omtrent “het landbouwmachinereparatiebedrijf”….; “die is net zo waanzinnig” zei ik hem, “als het bekende Maarssense bedrijf Verzinkerij Bammens een…. “landbouwbedrijf” te noemen!” Hij zou zich daardoor de risee van de Vechtstreek maken! Er blijkt dus een complete chaos bij de Milieudienst omtrent opgeslagen digitale bestanden waaruit men anderzijds vrolijk “oreert”, “kakelt” en impliciet “beschuldigt”. Idem dit (om de actualiteit van NU te dienen!) het geval is met het Plan Maarssen-aan-de-Vecht waarbij er talloze percelen verkeerde bestemmingen (en dus geschiedenissen) krijgen! Een andere zielige leugen is het “verweer” van de heer Bakker dat omtrent perceel 178 (= Mithras) gerapporteerd is “dat er niets over bekend is” hetgeen weer een leugen is omdat dat perceel een latere hernummering kreeg en voorheen gewoon deel uitmaakte van het complex van het toen alom bekende en overlast gevende mestvarkensbedrijf! Et cetera, et cetera…. andere “doorzichtige verdraaiingen en leugens” om zich “eruit te redden” schiet men net zo makkelijk aan flarden als het voorbeeld!

  Ik verzoek de raadsfracties mij in de volgende raadsvergadering uitsluitsel te geven omtrent de “symbolische” schadevergoeding. Ik zeg met klem “symbolisch” want zelfs voor niet het duizendvoudige bedrag wil ik mijn naam (en die van Mithras!) bezoedeld zien zoals thans gebeurd is!

  U, meneer de Voorzitter wenste deze publieke oorlog met Mithras…; u kunt die dan ook krijgen. Dit is slechts de eerste slag! De Pers en de burger beseffen overigens goed dat ik in het strijdperk treed mede ten behoeve van een ieders belang; het algemene belang dus. Vandaag ben ik slachtoffer van “het gekakel” maar morgen bent u dat! Uiteraard kan de Pers met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de vermelde brief opvragen dan wel bij ondergetekende verkrijgen alsmede aanvullende informatie… Ik zie dat mijn vijf minuten spreektijd ‘om’ zijn….; ik dank u voor uw aandacht…”
  ==
  En bovenstaande kwestie had ik met mevr. Van ‘t Veld willen oplossen. Haar arrogantie en bluf bleken te groot. Idem m.b.t. onderstaande kwestie:

  @Aad….off topic maar ook weer niet omdat je de zaak kent. Micro = macro.
  Het schijnt dat ÉÉNVANDAAG er aandacht aan schenkt vandaag.
  Zie: IDEM: http://www.bijzonderstrafrecht.nl/2012/rb-geen-strafrechtelijke-immuniteit-gemeente-in-het-kader-van-haar-taak-als-wegbeheerder/ de gemeente is in afwachting….
  De Uitspraak is ook van belang voor mijn zaak. De strafrechtelijke immuniteit van het schoelje is natuurlijk ook weer in het geding hoewel er een parlementaire meerderheid zou zijn om die op te heffen.
  Na de eis van het OM:
  @Aad…00:51
  Mr. Bernard Tomlow, de advocaat van de nabestaanden van de 2 omgekomen jonge vrouwen, zal de eis van het OM nog wel omzetten naar een reële schadevergoeding! Nauwelijks de begrafeniskosten worden immers gedekt door die armzalige 15.000 euro. Het zou verder een goeie zaak zijn dat de arrogante mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld beboet zou worden en 200.000 euro uit eigen zak zou moeten betalen aan de nabestaanden van de 2 dodelijke slachtoffers. Mr. Tomlow had gelijk om mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld te wraken voor het Gerechtsgebouw. “Ze staat wel vooraan bij elk feestje maar hier komt zij niet opdraven!” Mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld is het prototype van de glasharde apparatsjik die achter haar corrupte College en haar ambtelijk apparaat blijft staan. Zo ken ik haar ook. Ze zou ander werk moeten gaan zoeken want nu geeft zij leiding aan een criminele organisatie ex Art. 140 WvSr…

  Enfin. We zien morgen wel verder…
  ===========================================================
  Een aanbeveling. Dat schilderij in de rechterkolom ziet er goed uit; In elk geval genoeg aanleiding qua kleurgebruik om hiermee door te gaan. Het gevecht tegen de overheid is opzienbarend en waar gaat dat in resulteren?
  Voor heel wat minder troubles zou ik Nederland al lang hebben verlaten. Hoe houd je deze toestand uit?

 2. Jezzebel 14 juli 2009 om 09:15

  Oi, dit soort gevechten zijn uitputtend.
  De prijs vaak veel te hoog, want je betaalt met je ziel.
  Soms is het goed om te weten wat belangrijk is.
  Voor jou lijkt me dat schilderen.
  Ik ben het met Fred eens.
  Het schilderij in de rechterkolom is prachtig.
  Uitgerekend uitgereikt in Villa Mithras.
  Cultus van de onoverwinnelijke zon 🙂
  Kom vliegen vuurvogel, kom vliegen.

 3. Aad Verbaast 14 juli 2009 om 09:37

  Prachtig schilderij Jan, mooie kleuren! Vuur en passie!
  Het zou in de werkkamer van Plassterk zeker niet mistaan. En gelukkig maar dat het gered is, anders zou het zo maar kunnen opduiken in een van de kamers van die "boeven" die het onder je neus vandaan wilden halen. Goed gedaan!
  @Fred en Jezzebel: "rechterkolom", ik zie geen schilderij in de rechterkolom.. (infoblok?)
  Uit de beschrijving van Jan’s werk, begrijp ik dat het één schilderij is wat je hierboven ziet. Twee in een zogezegd..

 4. jan bouma 14 juli 2009 om 09:38

  @Fred.. Thanks.. Je oordeel als vakman met oneindig veel meer ervaring dan ik waardeer ik.
  Hoe ik het uithoud? Ach, in 1999 was ik al van plan te vertrekken. Het Huis Mithras was geconstrueerd en aan de wereld gepresenteerd, de wereldtuin was ontworpen, de schilderijen volgden toen in woede… want dat is ook iets wat ik kwijt wil.. ..
  "Ik ben geen ‘Janneke Brinkman’ die even "lekker gaat schilderen als een soort hobby of tijdverdrijf" – ik schrijf daar ook over in m’n boek. Het is een strijd die je aangaat met elke vezel in je. Een worsteling.. net zo goed als ik (eigenlijk) ook niet ‘voor m’n plezier schrijf’, schilderde ik niet, ontwierp Mithras niet, evenmin de wereldtuin en….. evenmin schreef ik dat boek VOOR M’N PLEZIER "omdat ik zo nodig ook nog schrijver wilde worden".
  Alles is een "heilig moeten" van mij. Een uitdaging. Een beproeving. En ik ga liever dood dan die uitdaging niet aan te gaan of af te maken.
  Mijn laatste uitdading moet ik nu aangaan. Ja! Ik heb de wereld op m’n schop genomen en die zal wel te zwaar blijken maar ik verdom het om m’n principes te verloochenen. Zo is elk schilderij een worsteling geworden. Sommige verdwenen in de verf… Maar soms… hielp God mij of Mithras, m’n alter ego en m’n geweten; dat is hetzelfde!
  Ik zie wel of ik de strijd ga winnen. Of niet. Toch aardig van je dat je me dit liet zeggen door je opmerkingen.. Thanks again!
  Nu naar Jez…

 5. jan bouma 14 juli 2009 om 09:45

  @Lieve Jez… Soms heb je aan een half woord genoeg. Ik las weleens wat ontboezemingen van je en dan wist ik genoeg; gelijk de woorden die je nu zegt. Ik heb aan @Fred hierboven uitgelegd HOE ik de wereld bezie en waarvoor ik sta. Take it or leave it… zeg ik er meestal bij. De mens zal vrij zijn in de keuzes als hij tenminste geen slaaf wil zijn. Want daarvoor heeft de mens zich niet toegeëigend het primaat. Dat schept verplichtingen. Tot zo ver even… En ja… Laat DE VUURVOGEL vliegen!
  En nu naar @Aad…

 6. jan bouma 14 juli 2009 om 09:52

  @Aad… Idem zeg ik jou wat ik hierboven schreef aan @Fred en @Jez…. EN JE HEBT GELIJK! Het is ËËN schilderij! Beste mensen… Dat "raam" staat op hetzelfde doek als De Vuurvogel! Misschien een ‘trompe l’oeil-effect’ omdat ik dat "raam" HAAKS plaatste in het perspectief met de afbeelding "erachter". Dus… @Aad heeft gelijk. Het is één schilderij. Het is één doek. …. Dat geschilderde raam, links dus, bestaat in de werkelijkheid ook en het enige wat ik wist was… dat ik dat raam op het doek wilde reproduceren. Wat de rest van de afbeelding zou worden wist ik toen in het geheel niet. Er zaten weken tussen, zo herinner ik me wel.
  @Aad.. t is je goed gelukt de afbeelding erop te krijgen.. Thanks. Tot later…

 7. fred van der wal 14 juli 2009 om 10:30

  Neem Nooit de handschoen op tegen de BV Oranje of tegen de Nederlandse staat ook al sta je in je recht, maar ontkurk een flesje in de zon overgoten tuin, denk: het zal mijn tijd wel uitduren, wat zit ik toch fijn in de kussens van mijn eigen tuinstoel, vanavond weer op de TV "How to marry a millionaire" of "The Nerds" en voer een minzaam gesprek op rustige toon zonder een teveel aan wise cracks of nadenkertjes want dat is alleen maar vermoeiend. Het zullen wellicht burgerlijke waarden zijn, maar er valt me te leven.
  Wel is het spijtig om vijf ton te verliezen indertijd aan waarde IT aandelen en het op korte termijn betalen van een anderhalve ton aan successierechten, maar ik slaap er geen minuut minder om. Er is een tekst: De heer geeft, de Heer heeft genomen en daar moesten we het maar mee doen.
  Ik bedoelde eigenlijk dat schilderij afgebeeld op het boek van Jan Bouma dat waarschijnlijk ook van de auteur is?
  Het bovenstaande schilderij is van standpunt een interessant schilderij en getuigt van een origineel inzicht.
  Schilderen is gewoon veel doen en lang doen, dan komt het allemaal goed en vooral niet wanhopen als het resultaat niet direct is wat je voor ogen had.

 8. jan bouma 14 juli 2009 om 10:58

  @Fred..10:30
  Jij als pragmaticus.., en ik als cynische pragmaticus… zullen onderkennen dat (quote) :
  == Neem Nooit de handschoen op tegen de BV Oranje of tegen de Nederlandse staat ook al sta je in je recht, maar ontkurk een flesje in de zon overgoten tuin, denk: het zal mijn tijd wel uitduren, wat zit ik toch fijn in de kussens van mijn eigen tuinstoel…== dat een dergelijke ‘rielekste’ attitude mij ook wel zou passen zo ware ik "een simpele vogel des velds die zich geen zorgen hoeft te maken…" Want ‘de Heer’ geeft, zoals je Bijbels correct opmerkt wel aan de vogelen des velds!
  Maar ‘de Here’ , hier… de corrupte overheidscriminelen, hebben even wat teveel van mij afgenomen ofwel schade veroorzaakt! De strijd dient dus gevoerd te worden! Bovendien zou ik mezelf verloochenen. Dus hoewel je gelijk hebt: ik kan niet anders dan de strijd aangaan.
  Wat dat kunstschilderen betreft: De vuurvogel was het allereerste schilderij dat ik maakte. Daarna kwamen dan nog die andere 47 werken en… "That’s it!" En zo zal het ook blijven. Reden: wat mij betreft is "gedaan wat gedaan moest worden!" Net zo goed als ik dat ik nooit nog een boek zal schrijven.
  Je hebt gelijk wat betreft de omslag van m’n boek. Dat is ook een schilderij van me. Met de titel van het boek. Ik heb het in 1999 imaginair toen aan Kofi Annan aangeboden "against shippings- and materialcosts" en met de aanbeveling erbij dat ALLE afgezanten van ALLE landen (192) "zich eens per jaar eronder zich zouden dienen te assembleren!’ indachtig dan de betekenis van de titel… Want laten we wel wezen: het zijn de corrupte domeinjagers en de nationalisten van deze wereld die voor oneindig veel ellende zorgen… Het ging mij om het statement; dat snap je…
  Ja! ik schrijf weer wel (op dit ogenblik) een verslag. Een gedwongen verslag! dat gelezen dient te worden door de criminelen!

 9. Jezzebel 14 juli 2009 om 11:01

  Nog even ter verduidelijking ik bedoelde ook de afbeelding in de widgets onder ‘Boek der boeken’.

 10. jan bouma 14 juli 2009 om 11:50

  @Jezzebel…11;01…. is inmiddels duidelijk; zie mijn antwoord aan @Fred van 10:58…
  Werk ze! Desnoods… "met plezier!" (Maar dat is een wat morbide grap van me, hoor…;))

 11. fred van der wal 14 juli 2009 om 12:04

  Veel respect voor wie het wel aandurft de strijd met de overheden. Wat is uiteindelijk de winst van soms tientallen jaren procederen zoals een klokkeluider overkwam als ex-militair en de ellende die de man over kwam die de bouwfraude openbaar maakte? Wegen de kosten dan tegen de baten op onder de huidge wetgeving,en hoe hoog is de financiële vergoeding die ontberen van levensvreugde met de open vraag of dat evenredig te compenseren valt?
  Wie schildert kan doorgaans rekenen op forse kritiek van andere schilders. Daar ben ik heel voorzichtig mee als het hen betreft die nog zoekende zijn naar een definitieve eigen stijl. Vrijheid van keuze is be langrijk voor de man/vrouw die aan vangt te schilderen en elke opmerking kan een sturend effect hebben dat ik wil vermijden. Het is al heel wat als iemand kleur durft te gebruiken en daarin een samenhang laat zien.
  Kom je iemand tegen waarvan je denkt dt hij/zij het talent heeft om een goede progressie te maken dan blijf ik de persoon in kwestie graag volgen. Soms mail ik iemand -in dit geval een weblogster- als er een schilderij is dat mij op valt in gunstige zin. Dat schijnt niet bij iedereen in goede aarde te vallen, zoals ik onlangs moest ervaren, hetgeen mij enigszins onthutste.
  Het maakt een uitwisseling van gedachten er dan niet eenvoudiger op.

 12. jan bouma 14 juli 2009 om 12:25

  @Fred…10:24
  Geen misverstand. Ik waardeer alles wat jij opmerkt over de schilderkunst, gelijk ik dat waardeer van eenieder ander die er iets over wil zeggen. Ogenschijnlijk is ‘de kunst’ een ten onrechte niet gewaardeerde bezigheid van de kunstenaars die overal op de wereld bezig zijn.
  Ik zie mijn bijdrage in het grote geheel van de communicatie die ik wil plegen gelijk elke kunstenaar wil communiceren via z’n werk. Is naar mijn oordeel ‘het werk" volvoerd – in mijn geval – willekeurig bepaald – op 48 doeken, waarvan er ook nog bij zijn die ik met ’n schouderophalen bezie – dan gooi ik graag de kwast en de ezel aan de kant onder het motto: "Done is done!" Nietwaar?!
  Zo doe ik alles maar één keer. Daarom zal ik ook nooit "een eigen stijl" ontwikkelen; de figuratie wisselt zich bij mij af met de abstractie zolang er maar een krachtig statement overblijft van de expressie.
  En daarover kan men van mening verschillen. Soit! Take it or leave it.
  Toch een interessant onderwerp want we raken de kern ‘wat kunstenaars drijft en (wellicht) de legitimatie van hun handelen?"
  Ik heb me wel voorgenomen dat A L S ik uit de huidige shittoestand geraak dat ik de kwast weer opneem. Er staan sinds het jaar 2000 nog steeds 4 grote en kleine lege doeken in m’n atelier dat ik slechts voor nog geen jaar benutte… It’s a shame…

 13. Jezzebel 14 juli 2009 om 12:58

  @Jan, die vier doeken maken me blij 🙂
  Laat ze vooral veel in de weg staan, op een plek waar je ze vaak ziet.
  Man wat heerlijk 🙂

 14. jan bouma 14 juli 2009 om 13:12

  @Jez…. ja, ja, ja,… maar je moet de geestelijke ruimte hebben…. ik hoop dat je het snapt… nu zie ik slechts dood en verderf om me heen… en dan is dat geen goed uitgangspunt om wat te creëren.
  Tenslotte acht ik mij "een onverbeterlijke optimist!’ Zolang er leven is… is er hoop. Daarom schreef ik ook dat boek. Dat had in 1972 (Club van Rome) al geschreven moeten worden.. Maar.. daar heb je het weer… "beter laat dan nooit!" Een echte cynicus ben ik niet. Een cynicus ziet alleen maar een zwart gat…
  Ik wou verdomme dat die 4 lege doeken mij niet in de weg stonden… ja, dat is waar.

 15. Aad Verbaast 14 juli 2009 om 13:28

  Boeiende gesprekken hierboven. Ik volg het groeiende interesse. Kunst en inspiratiebronnen.
  Je hebt inspiratiebronnen genoeg. Het borrelt in de geest, en in de tuin vanuit de vergiftigde grond.
  Er is meer in je omgeving vergiftigd.. Zouden de gemeenteambtenaren bezoedelt zjn door de giftige dampen die ze notabene zelf hebben opgewekt?
  Dat eens dat doek mag vallen.
  Jij neemt de penseel ter hand. En de giftige pen!
  Sterke combi!

 16. jan bouma 14 juli 2009 om 13:55

  @Aad… M’n werkelijke, nu goede, advocaat leest ook mee… en ik heb zo’n vermoeden dat als WIJ onze krachten bundelen.. Geen berg is ons te hoog! Dan kan men het shaken! Lees even op pg. 268 van m’n boek… oh nee.. dat heb je nog niet terug om te weten wat ik bedoel….

 17. Ruud Zweistra 14 juli 2009 om 15:20

  Maarssen, is dat niet het hol van Sjoerd Swane?
  Overigens: Never fuck with authorities, especially the little ones…

 18. Aad Verbaast 14 juli 2009 om 15:20

  @Jan: geen berg is ons te hoog. Zelfs geen afvalberg. Opruimen die hele handel!

 19. Maria Trepp 14 juli 2009 om 15:25

  De details zijn mij te ingewikkeld….
  Maar je hebt een fijne vuurvogel gemaakt, en het is erg als men die jou wil afgepakken.
  En heel erg met de piano waarop wij nog Hugo zo mooi hebben horen spelen!!!
  Wie een nog ander schilderij van Jan wil zien: op mijn blog
  Geboorte van een slanghttp://www.vkblog.nl/bericht/195363/Slang_en_bloem…
  Het mooiste en meest bewegende schilderij van Jan vind ik datgene dat hij gemaakt heeft van zijn moeder…

 20. jan bouma 14 juli 2009 om 15:37

  @Ruud… 15;20… Ja… Sjoerd dacht zelfs dat de harde schijven, die hij uit z’n computer had gesloopt, in de Vecht zouden oplossen… :))
  @Aad… Men wil het natuurlijk gooien op "monitoren’ van die vuilnisbelten en beweren dat dat genoeg is… ! Niet dus.
  De overheid had keiharde garanties moeten geven aan de eigenaren en niet als een achterbakse criminele organisatie de verantwoordelijkheid bij zgn. "schuldige eigenaren" moeten laten… Sowieso deugt er niets van die ‘schuldoverheveling".
  @Maria… dank. Ik weet wel hoe je erover denkt.. Scheelt alweer dat je verwijst naar ’n ander doek dat ze ook gestolen zouden hebben: ‘De geboorte en de slang’ want dat was ook in beslag genomen. En wat betreft het portret van m’n moeder… Je hebt gelijk. Dat komt na een dag of wat als het rumoer rond De Vuurvogel zal zijn verstomd..
  Wel thuis overigens vanuit B.
  Ik hoop wel dat we de discussie over de karakteristieken en motivaties van de kunstenaar op jouw blog kunnen voortzetten. Althans dat was je plan en toezegging aan @George Knight en aan mij…

 21. weglopertje uit rabarberland 14 juli 2009 om 16:09

  sterkte en succes @bouma.
  ex vriendinnetje van mij – een hele lieve ex – doceert aan de SvJ in Utreg. Enige studenten van haar hunkeren naar een spe(k)calculatair afstudeer projekt.
  De VSP is van vele markten thuis.
  Sogar in DLD.
  deurwaarders moeten zich met naam en toenaam in Naam der Koningin bekend maken.
  ……………………………………..

 22. weglopertje uit rabarberland 14 juli 2009 om 16:09

  sterkte en succes @bouma.
  ex vriendinnetje van mij – een hele lieve ex – doceert aan de SvJ in Utreg. Enige studenten van haar hunkeren naar een spe(k)calculatair afstudeer projekt.
  De VSP is van vele markten thuis.
  Sogar in DLD.
  deurwaarders moeten zich met naam en toenaam in Naam der Koningin bekend maken.
  ……………………………………..

 23. jan bouma 14 juli 2009 om 16:50

  @VSp… 16:09
  Ik neem aan dat SvJ staat voor School voor de Journalistiek….; alles is me welkom. Inderdaad! Hier zit een fantastisch afstudeerproject in MEDE omdat H.J.A. Hofland via m’n boek ook geïnvolveerd is HOE nou "de Pers" omgaat met hele grote maatschappelijke belangen en problemen! Die studenten en die lieve ex van je maak ik dat graag even Diets… Men kan contact met mij opnemen via email: villamithras@planet.nl .
  En om te beginnen kunnen ze m’n website raadplegen: http://www.villamithras.com
  In het Voorwoord introduceer ik HJA Hofland genoeg.. Het zal hem plezieren dat men er bij de SvJ kennis van neemt. Tenslotte was HJA toch ook min of meer co-auteur van m’n boek.. . Thanks! WJ’tje.
  Stuur zo mogelijk dit comment maar door aan je ex…. (Hoe kon ze nou ooit zo dom zijn om zich tot "ex’ van je te laten degraderen…, nou ja.. dat is mijn zaak niet.., en als deze laatste zin alles verknoeit kun je ‘m maar beter schrappen..!) Groet! JB :))

 24. Aad Verbaast 14 juli 2009 om 19:06

  Hoe zit het eigenlijk met de vorige eigenaars die het aan je doorverkochten. Hadden die ‘geen idee’, of leden ze aan een sterk geheugenverlies..

 25. jan bouma 14 juli 2009 om 20:06

  @Aad…19:06… Goeie vraag. Ik heb me op het standpunt gesteld dat hoe dan ook ALTIJD de schuldige overheid SCHULDIG zal blijven van de begane milieumisdaden door haar voorgangers en wel tot in eeuwigheid. Die schuldigheid verjaart ook niet zolang er rechtsgevolgen blijken! Er is geen schuldoverheveling mogelijk. Binnen dat kader heeft verkoopster de aangrenzende (vervuilde) plas en grond aan mij verkocht en er een normale prijs voor gekregen. Er bleek echter geen doorverkoop mogelijk. IK WIST NAMELIJK BIJ AANKOOP VAN DE AANGRENZENDE GROND EN PLAS TOEN NOG NIETS AF van de belemmerende wetgeving omtrent het "schuldig eigenaarschap", etc. en zoals me dat pas later is gebleken. Ic. Wbb Art. 75.
  Mijn koper in 2004 bedankte ervoor benevens het feit dat ook nog andere sores en leugens voor hem hun rol speelden en waardoor hij afzag van de aankoop. Sindsdien ben ik "besmet" door al die verhalen…
  Conclusie: als je alle aansprakelijkheden inventariseert en je wilt een nieuwe toekomstige eigenaar niet belazeren (met verborgen gebreken) dan blijf je zitten met een ONVERKOOPBARE LOCATIE tot in eeuwigheid al babbelt de overheid andere verhalen. En dat deden de ambtenaren. Nog daargelaten dat je hedentendage wel met een heel ‘spic en span’ schoon verhaal moet komen wil je überhaupt wat verkopen. Wie zit er op sores te wachten? Niemand toch? Maar dat snappen de WOZ-ambtenaren niet… Zogenaamd.
  En daar moeten we eens ’n eind aan maken. Aan de leugens en de valse voorstellingen van de overheid.

 26. weglopertje uit rabarberland 15 juli 2009 om 00:02

  rustig bouma.
  als het lukt ga ik een De Graaf van der Brake opsnorren.
  ik wil meer weten.
  De bestuurders destijds, ook van Werkspoor.
  Een vraag
  hoe krijg je steenkolen in het midden van dat kikkerland en wie was verantwoordelijk voor de afvoer.
  verder werkt je weblog niet.
  of dat van de VK weblog
  Omschakelen naar een Duits toetsenbord interesseert de paardenkleppers op de Wibautstraat niet.
  De grootste handelspartner laten die ass….s op de Wibautstraat links liggen.
  Stuur een mail aan de VSp

 27. weglopertje uit rabarberland 15 juli 2009 om 00:02

  rustig bouma.
  als het lukt ga ik een De Graaf van der Brake opsnorren.
  ik wil meer weten.
  De bestuurders destijds, ook van Werkspoor.
  Een vraag
  hoe krijg je steenkolen in het midden van dat kikkerland en wie was verantwoordelijk voor de afvoer.
  verder werkt je weblog niet.
  of dat van de VK weblog
  Omschakelen naar een Duits toetsenbord interesseert de paardenkleppers op de Wibautstraat niet.
  De grootste handelspartner laten die ass….s op de Wibautstraat links liggen.
  Stuur een mail aan de VSp

 28. jan bouma 15 juli 2009 om 09:51

  @Allen…
  Ben vandaag voor een groot gedeelte van de dag AFWEZIG. Zie uw eventuele comments dus later en zal die beantwoorden. Allen een prettige dag. JB
  ‘@VSp & WJ’tje…: ik heb je per aparte mail, zoals je vroeg, m’n comment gestuurd. Hedenochtend en heel vroeg. Kijk maar op je weblog… Keep up the spirit, hè!

 29. jan bouma 15 juli 2009 om 21:21

  @Allen..
  Al aangekondigd links en rechts een vervolg… met een nieuw schilderij dat ik de criminelen net op tijd wist te ontfutselen voordat zij zich eraan konden vergrijpen..
  ps
  Heb wellicht vandaag ook een goede advocaat gesproken… men hoort later meer…

 30. wj-tje van de VSp 15 juli 2009 om 23:53

  @bouma
  garantie krijg je nergens.
  Maar ‘ investigative journalism’ voor een afstudeer projekt kan soms wonderen doen.
  Laat mij even grasduinen in de mierenhoop.
  Meer kan ik niet doen of een boormachine langsbrengen die grondmonsters gaat nemen?
  En bij TNO laat onderzoeken?
  Als je gelijk hebt is het een ‘ gebakken eitje’.
  Zo niet, dan zijn de rapen gaar.
  waar is je vleugel?

 31. jan bouma 16 juli 2009 om 07:31

  @VSp…WJ’tje
  Dank voor alle inspanningen. Nu tracht ik me altijd in te leven in de gedragingen van mensen die – uiteraard – van aard en nature egoístische motieven hebben. Niets mis mee. Het is de aard van het beestje, de mens. Nu zeg ik hier al hardop het volgende: OOK DE SCHOOL VOOR DE JOURNALISTIEK (en zijn studenten) zou een ogenschijnlijke tegenstrijdige keuze maken die bij eerste indruk niet het belang van de journalistiek dient. Zoals Hofland aangaf – je kunt het nalezen – zijn er een paar onverbiddelijke taboes waar nooit over geschreven wordt. Zie pg. 305.
  – de grondpolitiek
  – de bevolkingspolitiek
  – de geldpolitiek
  En onmiddellijk heb ik nu de toets- en proefsteen gelegd op het bord van de School voor de Journalistiek en haar studenten om HET LEF TE HEBBEN om de woorden van H.J.A. Hofland te loochenen.
  Want.. ik val de Staat aan. En het corrupte overheidsbestuur en zijn handlangers als daar zijn de uitvoerende ambtenarenmacht. De 4e macht die gedoogd wordt door ‘de politiek’; de zgn. 1e macht.
  – Waar mijn vleugel is?
  Ik vroeg aan die dombo’s of hij "geklimatiseerd’ zou worden opgeslagen? "Huhhhh?" Kreeg ik als antwoord. Cultuurbarbaren snappen niks. "Moet dat dan?" "Welnee, joh!" zei ik… "Zet ‘m maar in een tochtige en vochtige opslagloods waar jullie ook het wegenzout hebben opgeslagen…!"
  Klootzakken blijven klootzakken. Maar misschien hebben ze de vleugel al doorverkocht voor ’n appel en ’n ei om "geld", "geld", en nog eens "geld" te genereren! Ik weet het niet.
  Gelukkig heb ik wel een taxatierapport… Dank voor je medeleven….

 32. jan bouma 5 januari 2010 om 09:18

  t.k.n.: ondanks de woede blijven we wel koel analyseren. Daarom zie hierna.
  jan bouma 05-01-2010 07:25
  Een update per 5 januari 2010. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 komen er weer aan en dus mag het zittende College eraan herinnerd worden dat de huidige wethouder ERIK VAN ESTERIK (PvdA) mij beloofde in 2005 de "zaak te zullen oplossen" en daarop trok ik mijn rechtsontvankelijke klacht in bij de NATIONALE OMBUDSMAN over de misdragingen van de ambtenaren en de MILIEUCRIMINELEN der overheid. Ten onrechte trok ik die klacht in want ik kan nu procederen om m’n recht te halen…Daarom hieronder een verslag.
  ==
  04-01-2010 23:28
  @Aad… 13:10
  Thanks voor je comment. Ik heb al een keer uitgelegd in één van m’n blogs hier dat ik geen Ned. onderdaan ben die als beroepsmilitair wordt uitgezonden naar Uruzgan om daar het risico te lopen te "mogen sneuvelen voor volk en vaderland en Hare Majesteit!" Nee. Ik ben als elke andere staatsburger die het risico had op te lopen tegen wat crimineel overheidstuig (lees: de overheid), dat inderdaad liever de burger laat opdraaien voor de criminaliteit van de staat uit het verleden. De rechtsverkrachting bestaat dan hierin dat "de overheid liegen mag" in het belang der Staat (vgl. de Pikmeerarresten). Dat vinden alle andere onderdanen van Nederland heel gewoon behalve natuurlijk wanneer ze zelf slachtoffer worden! Uiteraard is dit niet toelaatbaar. In de afweging van de overheid mag een enkele burger rustig failliet gaan. En zal die burger tot in eeuwigheid zijn vervuilde locatie niet kunnen verkopen.
  Daarover zullen wij de rechter nog nader horen. De overheid wenst ook geen aansprakelijkheid te onderkennen "in het staatsbelang". Verjaringstermijn: 30 jaar na het delict dan liggen de daders op het kerkhof. Oorlogsmisdadigers worden nog wel voor het gerecht gebracht. Ook de Griffier van de vaste kamercommissie voor Justitie, D.S. Nava, bleek corrupt toen ik hem sprak over de juridische moraliteit van de Staat. Dus dan is het parlement eigenlijk verantwoordelijk. Maar ook de Raad van State, onze rechtscolleges enz. Ergo: de Staat is corrupt want er blijkt onvoldoende zelfreinigend vermogen.
  Het is met die bodemvervuilingen zo, dat ook al wordt er "spontaan olie aangeboord" in die plassen, en ook al kan ik tientallen vaten aanwijzen die liggen aan de oppervlakte, dan kun je er ZOGENAAMD toch naar zoeken en toch niks vinden. Dan vaar of loop je er gewoon omheen snap je? Dan doe je net alsof je gek bent; je suggereert een dekkend onderzoek maar ’t is allemaal fake en doorgestoken kaart. De bedoeling is expliciet erop gericht OM NIKS TE VINDEN.
  Er wordt pas ingegrepen als het onvermijdelijk is geworden. Dan hebben we een zgn. "worst case scenario"; zo heet dat. Dus ook al drijven er oliewalmen over de plassen, en kun je meerdere boortorens plaatsen… net als in Koeweit…, het maakt allemaal niets uit. Maar ’s avonds wel op TV een paar gevonden vaten "gevaarlijk XTC-afval" met veel heisa en bombarie tonen die door "de opsporingsambtenaren" aangetroffen zijn! DE HUICHELAARS! Hier bij mij liggen er teveel vaten in de plassen; en dus dan laat je gewoon de rotzooi liggen. 25 jaar lang, vanaf 1930-1955, werden met 5 dekschuiten elke dag gestort vanuit de stad Utrecht. Bij elkaar naar schatting 1,5 á 2 miljoen m3!
  Maar de daders liggen op het kerkhof. "Ikke nie weet!" De leugenaars! Er zijn god betere ’t honderden zoniet duizenden oudere Maarssenaren die direct onder ede willen verklaren en ook weet hebben van die storts.. Het schorriemorrie zegt echter:
  "Nee! Ikke nie weet;
  Nee! Ikke niks ken vinde in het archief!"
  De maffia is er niks bij!
  Maar er moet wel geïncasseerd worden:
  "Ken…ik effe vange de WOZ?"
  Dus eigenlijk "als het kalf verdronken is dempt men de put!" Voor de toegebrachte vermogensschade, de mij toegebrachte naamschade door mij te bestempelen als "milieucrimineel", m’n integriteit te bezoedelen, te liegen enz. ach… dat is allemaal nog ter beoordeling van de rechter. De rechter mag zich ook uitspreken over het bovenstaande. Enfin. De namen van de criminelen worden bij de dagvaarding wel bekend. Zij zullen geschiedenis schrijven en ik mag hopen dat ze het zich zullen herinneren tot op de dag dat ze sterven en dat hun nageslacht er nog aan herinnerd zal worden. Ook de voormalige gemeentesecretaris van Maarssen (en de huidige politiek verantwoordelijke) AD NEDERLOF zal gedagvaard worden. Hij was voorheen immers ook nog Directeur van de Milieudienst NW Utrecht en onder diens bewind konden de criminelen hun gang gaan! "For Christ sake!" Hij is nu weer werkzaam als hoge "milieuambtenaar bij de Provincie Gelderland!" Z”n opvolger G. Oosterloo, als tijdelijk interim gem. secretaris van Maarssen, mag zich ook verheugen in een dagvaarding. Enz., enz., de lijst wordt per dag langer..
  Af en toe moet je even memoreren waar de strijd ook alweer over ging. Men zou soms ten onrechte menen dat ik "de boze man" niet meer ben. Morgen staat dit comment op het internet. En er komt nog veel meer drek naar boven. Ik ben nog maar net begonnen met m’n aanklacht.
  Aad Verbaast 05-01-2010 00:12
  @Jan:
  Kijk het hele verhaal begint kop en staart te krijgen. Of zoals je wilt: man en paard. Die worden nu genoemd immers.
  En terecht.
  Het net wordt gesloten om de vissen die gevangen moeten worden.
  Het wordt tijd dat er ergens verantwoording moet worden genomen voor deze letterlijk vuile streken die zijn geleverd.
  De enige uitweg voor het opgeheven hoofd (iets waar politici nogal dol op zijn) is om toe te geven dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt. Ontkennen heeft weinig zin meer natuurlijk.
  Vervolgens zal er gerepareerd moeten worden. Spiegel: hoe zou de situatie zijn als dit alles niet gebeurd zou zijn. Dat vergelijk is prima te maken immers. De rest is slechts een rekensom.
  Men kan niet zijn rotzooi maar ergens dumpen en denken er verder zonder kosten vanaf te zijn. Die kosten moeten dan maar alsnog verdisconteerd worden. Nogmaals: de vervuiler betaalt!
  ==
  Opmerking. Men vergist zich als dat ik me laat afmaken door het overheidstuig zonder verweer. Ik dank @Aad verbaast voor zijn ondersteuning.

 33. Jan Bouma 8 oktober 2012 om 04:55

  Een update… Fred Spijker deed er 27 jaar over, Willem Oltmans zo’n 60 jaar. Ik ben nog maar net begonnen vanaf medio 2009…
  PROCESINFORMATIE
  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking met het College van B&W van Stichtse Vecht.
  Aanwezig: mevr. drs. Mirjam van ‘t Veld, burgemeester, wethouder Piet Ploeg, juridisch medewerker van de gemeente Dhr. Gorissen (s.s.t.t.)

  C.A.M. Bouma (procespartij/gedupeerde), ondergetekende J.B.A.M. Bouma en 2 raadslieden van http://www.Pietersadvocaten.nl.

  Beste heer Van der Zee,

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Zee een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen gewoon “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

  t.b.v. Mevr. mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de rechtszitting d.d. 6 november 2012; 13.30 uur. Rechtbank Utrecht.
  ==
  Beste Christian/René
  Tkn. de bijlage.

  WE ZIJN NOTA BENE VERGETEN TE MELDEN DAT HET APPEL GEGROND WAS DOOR HET HOF MET EEN VEROORDELING VAN 1808 EURO TEN GUNSTE VAN JULLIE KANTOOR!
  EN ER STAAT NOG MEER OPEN… bij elkaar dacht ik zo’n 2700 euro; maar ja… jij dacht er ook niet aan; net zo min als ik.

  Groet & Thanks voor de aanwezigheid hedenochtend; idem je ravissante kantoorgenoot…
  JB

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 11:22 AM
  To: 6826@UTRECHT.POLITIE.NL
  Subject: Fw: waterschap Amstel EN bespreking

  Beste heer Van der Z.

  Ik had u beloofd te informeren over de bespreking van hedenochtend met het College van B&W van Stichtse Vecht. Die informatie en dat verslag doe ik ook aan Dik van ‘t Hof van de politieke partij ‘Breukelen Beweegt’. Leest u hierna.

  CORRECTIE: zijn brief aan het Waterschap blijkt nu weer wel geagendeerd te staan; dit i.t.t. tot wat ik las.

  Voor het overige zend ik u hierna nog een vraag/antwoord van Pieter Paul (GroenLinks) en het College dat ik zojuist binnenkrijg.

  Conclusie so far: de cover up wordt voortgezet met alle gevolgen van dien.

  MvG.;
  Jan Bouma

  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:52 AM
  To: dik van ‘t hof = de politiek ‘Breukelen Beweegt’.
  Subject: Re: waterschap Amstel

  Beste Dik,

  aantal opmerkingen; niet uitputtend.

  Ik heb hedenochtend een teleurstellend gesprek gehad met het College van B&W. Men ontkent doodeenvoudig om de (mede)aansprakelijkheid te erkennen van de VGS Het Slijk en tegelijkertijd daar de gevolgen van. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem bij Uitspraak van 26 juni nota bene mijn Appel GEGROND verklaard en de gemeente veroordeeld in de kosten 1808 euro. Tevens heeft het Hof bepaald, zaak BK/AM – 11/00575, dat er een nieuwe objectafbakening in acht moet worden genomen inzake de percelen A 5397. Desondanks blijven de aansprakelijke overheden te weten a) gemeente, b) de provincie, c) het “bevoegde gezag Waternet” (sinds 22 december 2009 – de nieuwe Waterwet) d) de Milieudienst Noord-West Utrecht en d) last but not least de VROM-inspectie in gebreke om de gevaarzettende VGS als zodanig te erkennen met de gevolgen. Het laatste onderzoeksrapport van T&A beveelt aan om “de ingangen af te sluiten”en om “waarschuwingsborden te plaatsen”. Men wil als “oplossing” een “dun laagje zand strooien over de dump” – althans volgens Ir. W.F. de Haan van het Waternet.
  Men wenst ook geen “duikers in te zetten” zoals de aanbeveling luidde en vast te stellen de “duizenden metalen objecten” waaronder niet onderzochte half doorgerotte vaten en de inhoud.

  Voorgaande toestand leidt er niet toe dat de kavels “verkoopbaar” zijn. Want elke potentiële koper wordt per definitie “schuldig eigenaar” ex Art. 75 Wbb lid 3 en zal de dump uiteraard nooit willen aankopen want… ER WORDEN OOK GEEN JURIDISCHE VRIJWARINGEN GEGEVEN. Dit geldt ook voor de “nieuwe waterwet”. Derhalve een buitengemeen slecht resultaat van de bespreking. Er liggen inmiddels 3 makelaarsrapporten ten grondslag aan de beoordeling “dat het o.g. onverkoopbaar is”; idem overigens gelijk het Gerechtshof oordeelde “dat dat bewijs nog geleverd kan worden.”

  Overige info. Gisteren heb ik met de opsporingsambtenaar (milieuzaken) Roy M. van der Z. een 2 uur durend gesprek gehad met verwijzing uiteraard naar:
  a) bewezen leugens van de ambtenaren Hendriks en De Beer (zie brief van de Provincie d.d. 17 juni 2009)
  b) de VERVALSTE milieurapporten
  c) criminaliseringen aan mijn adres
  Ik verwacht dan ook dat het OM tot strafvervolging zal overgaan. Alles onder goedkeuring van de hoofdofficier van Justitie mr. dr. J.R. Bac van het Parket Utrecht.

  De cover up moet gewoon worden voortgezet en men laat ondertussen “de mensen zwemmen bovenop de gifvaten!” Ook kan Ir. W.F. de Haan NOOIT voldoen aan de eis van de Provincie “dat de Vecht weer niet herverontreinigd wordt vanuit het Slijk”. Dus wel 100 miljoen investeren in het opschonen van de Vecht terwijl.. dat weggegooid geld is.

  Kortom: nogmaals een teleurstellend resultaat. Dat de burgemeester inmiddels naar mijn opvatting “leiding geeft aan een criminele organisatie ex. Art. 140 WvSr” lijkt me ook onbetwistbaar maar daartoe dient het justitiële onderzoek dat thans van start is gegaan. Ik had haar deze ellende willen besparen… Tevergeefs.

  Met vriendelijke groet;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  From: dik van ‘t hof
  Sent: Thursday, October 04, 2012 10:13 AM
  To: monique.linnemann@xs4all.nl ; Ed Kamans ; robbert.oelp@rtvsv.nl ; info@rtvutrecht.nl ; Petra van Dijk
  Cc: pieter de groene ; info@provincie-utrecht.nl
  Subject: waterschap Amstel

  Geachte medebewoners,

  Ik heb zojuist contact gehad met Dhr Kelderman secretaris/directeur om te checken of mijn brief van 12 september op de agenda van 11 oktober a.s. wordt ingebracht.
  Ik kon dit niet zien op de website van het waterschap omdat nog steeds de agenda van zowel 5 juli als 11 oktober niet zichtbaar zijn. Tevens heb ik geen bevestiging voor 4 oktober mogen ontvangen.

  Volgens Dhr Kelderman staat dit op de agenda voor het Algemeen Bestuur van 11 oktober als ingekomen stuk, en ook was hij verbaast dat deze agenda niet digitaal was bijgewerkt. *) dit blijkt dus wel geagendeerd. Noot: Jan Bouma

  Ik zal u op de hoogte houden van de beantwoording en hoop dat u als media vanaf heden deze zaak, waarvoor ook de verantwoordelijkheid met name uit het verleden voor alle bestuurslagen , helder en transparant wordt en blijft

  Mvgr
  Breukelen Beweegt
  Dik van ‘t Hof.

 34. Jan Bouma 9 oktober 2012 om 11:05

  Strafrechtelijke procesinformatie
  t.b.v. het Recht en mevr. mr. J.R. van Es- de Vries
  i.v.m. de zitting van 6 november 2012; 13:30 uur.
  ==
  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:16 PM
  To: 6826@utrecht.politie.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste heer Van der Zee,
  Een concreet bewijsstuk van een cover up. Zie hierna.
  Suggestie. U zou Lylke Ganzenvoort (de top-milieuambtenaar die alle
  rapporten kent en dus Broeke van info. voorzag) eens kunnen vragen WAAROM
  hij niet de juiste info. heeft verzonden?
  Inmiddels;
  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:12 PM
  To: C.T.W. van Dijk
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Christian/René,
  TKN svp. de bijlage.
  Groet! JB

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:11 PM
  To: info@stichtsevecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  LS
  per email/post

  t.a.v. het College van B&W alsmede de gemeenteraad.

  M.v.G.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Monday, October 08, 2012 3:07 PM
  To: paulpg
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  c.c. : a.stralen@pietersadvocaten.nl
  c.c. : 6826@utrecht.politie.nl
  c.c. : de Rechtbank Utrecht op basis van Art. 8:68 van de Awb t.a.v. Mevr.
  mr. J.R. van Es- de Vries i.v.m. de zitting van 6 november 2012. (brief)

  Beste heer Paul,

  Dank voor uw reactie.

  1. Inderdaad heb ik vanochtend met erik.broeke@stichtsevecht.nl uitgebreid
  telefonisch gesproken inzake “het verhaal” dat hij aan u heeft verzonden
  d.d. 26 september. Ik heb hem, en zijn baas Lylke Ganzenvoort, verwezen voor
  wat betreft de correcties in “dat verhaal” naar mijn juridische blog site en
  naar de onderstaande email aan u.
  2. Ik heb hem verder in het vooruitzicht gesteld EEN BRIEF en een EMAIL aan
  het College van B&W te zullen sturen inzake het onvolledige, zeg maar “de
  ONJUISTE info.” die hij (Broeke/J.W.F Berkel) aan u heeft verzonden. Lylke
  Ganzenvoort wist immers beter, net als u, en net als ik. U had dus ook
  kunnen reageren op de “onjuiste verslaglegging” van de gemeente.
  3. En wat er onjuist aan is kunt u lezen in m’n email aan u en aan Dik van
  ‘t Hof.
  4. Sinds ik het rapport van de Grontmij in 1990/1991 initiëerde is de
  gemeente en de provincie en het Waternet en de VROM-inspectie en de
  milieudienst N.W. Utrecht bezig om de kluit te belazeren. Onderzoeken worden
  weliswaar CONTINU aangekondigd (sinds 1990/1991) maar het is dan niet echt
  de bedoeling…. “dat er dan iets nadeligs gevonden wordt.., want meten is
  weten; dus kun je dan maar beter niks meten, hè?!”
  5. Ik ben het zat! Ondertussen is het o.g. onverkoopbaar met een
  miljoenenschade en met schade voor “de betrouwbaarheid” van de overheid
  wegens de cover up.
  6. Dit strafrechtelijke onderdeel wordt thans door het OM onderzocht. En
  daarbij is ook van belang de navolgende aanklacht die de gemeenteraad
  aangaat:
  ==
  Alle genoemden hebben zich schuldig gemaakt aan een serie
  vergrijpen waarbij de navolgende wetten in het geding zijn:
  1. Valsheid in geschrifte: Boek 2, Titel XII. Valsheid in geschriften,
  opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te
  verstrekken.*)
  Deze titel omvat de artikelen 225 t/m 235.
  2. De Gemeentewet; ondermeer de Art. 14 inzake de vereiste van de
  eedsaflegging en verantwoordelijkheden van raadsleden en gemeentebestuur:
  zie: books.google.nl/books?id=ui74S…
  3. De Wet Milieubeheer; terzake de handhaving door gemeente, provincie,
  waterschap; e.e.a. de voorschriften en de informatievoorziening.
  4. Art. BW 6.162 in het kader van onrechtmatige daad (vermogensschade van
  2,4 miljoen euro)
  5. Art. BW 6.162 in het kader van het smaad- en laster (eis: 1 miljoen euro)
  Met het aanbod tot overlegging van de bewijsvoering:

  De gehele wet is van toepassing zie ook bijv. Art. 13 Wbb. Zie:
  http://www.st-ab.nl:80/wetten/0437_Wet_bodembescherming_Wbb.htm
  Overigens in samenhang met de Wet Milieubeheer Art. 18 waarin de
  handhavingsverplichtingen staan van de aangeklaagden. Uiteraard kan de
  rechtsstaat en de werking daarvan ook de prullenbak in wanneer “de
  rechtspraak” meent geen betekenis te hoeven toekennen aan de eigen
  wetgevingen.
  ==
  7. U kende ook de rapporten van T&A, de aanbevelingen, etc.
  8. Ik zal zo dadelijk deze email aan het College van B&W zenden incl. aan de
  milieupolitie 6826@utrecht.politie.nl voor het zoveelste bewijs van de cover
  up.

  M.v.G.,
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  From: paulpg
  Sent: Monday, October 08, 2012 2:23 PM
  To: villamithras@planet.nl
  Subject: Re:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste mijnheer Bouma,

  Dank u voor uw reactie op de antwoorden van het college. U roert een
  goed punt aan denk ik dat ‘t Slijk, althans een deel daarvan aangemerkt
  zou moeten worden als “voormalig gesloten stort”. Ik neem tenminste aan
  dat u dat bedoelt met VGS. Want volgens mij is ‘t Slijk in feite een
  VGS.

  (Noot. Inderdaad; ik zeg ook niets anders. Jan Bouma)

  Verder zag ik u dat u mij vanmorgen heeft gebeld. Ik zat in de auto en
  in besprekingen bij een klant.
  U heeft het in uw voicemail over een gesprek met de heer Broeke (??) en
  over een e-mail die u gestuurd zou hebben. Onderstaande is de laatste
  email (afgelopen donderdag 4 oktober) die ik van u ontvangen heb. Hierin
  staat niets over een gesprek met de heer Broeke. Wellicht is uw e-mail
  niet aan mij gericht geweest, i.i.g. niet aangekomen. Kunt u deze e-mail
  mij dan alsnog toesturen?

  Bedankt en met vriendelijke groet,
  Piet Paul, fractie GroenLinks Stichtse Vecht

 35. Jan Bouma 29 oktober 2012 om 10:09

  STRAFRECHTELIJKE informatie.
  t.a.v. de milieurechercheur R.M. van der Zee
  Zijn collega in deze ZEMBLA-uitzending DEUGT in ieder geval: zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  Ondertussen heb ik de provincie bericht dat we nu zelf die waarschuwingsborden in het Slijk gaan plaatsen.
  ==
  From: villamithras@planet.nl
  Sent: Saturday, October 27, 2012 1:21 PM
  To: reinier.besemer@provincie-utrecht.nl
  Subject: Fw:
  document.php?m=1&fileid=23421&f=d46cb231b4ed641f31d18bb73b91dd62&attachment=0&c=24443

  Beste Reinier,

  re.: het Slijk

  Van Dik van ‘t Hof heb ik begrepen dat je binnenkort “de bewoners van het
  Slijk” weer gaat verblijden met “een nieuw aangekondigd onderzoek”.
  Laat die komedie achterwege! De bevolking en der bewoners van het Slijk
  worden al decennia lang belazerd en voorgelogen. Want dat bewijst wel mijn
  correspondentie met Pieter Paul (GroenLinks) en met Dik van ‘t Hof. Zie
  hierbijgaand. De milieucriminelen zijn aan het woord in onderstaande
  verslaglegging aan Pieter Paul.

  Enfin. Ik ga er vanuit dat de awb-rechter het snapt want die heeft als
  productie 7 onderstaand verslag ook.

  Opmerking.
  We zullen nu z e l f voorzien in het plaatsen van die waarschuwingsborden.
  En nogmaals: ik stel geen prijs op je gel*l!

  MvG.;

  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 36. Jan Bouma 10 november 2012 om 18:11

  PROCESINFORMATIE i.v.m. de bevestiging van het beroep
  d.d. 8 november 2012; procedurenummer UTR. 12 / 3948 WOZ
  door de Rechtbank Utrecht van ondergetekende.

  Van belang is de navolgende informatie. De Vecht- en Plassencommissie agendeert “de oplossingen” die volgens mijn deskundigen niets voorstellen.
  ==
  Geachte heer Bouma,

  De Vechtplassencommissie zal de kwestie van Het Slijk in december bespreken. We wegen dan de verschillende opties op de belangen van landschap, natuur en milieu. Ook de mate van urgentie van het onderwerp zal aan de orde komen.

  Hartelijk dank voor de informatie die u ons ter beschikking gesteld hebt.

  Met vriendelijke groet,
  Vechtplassencommissie
  …………………….. voorzitter
  …………adres………………..

  In reactie op:
  Op 09-11-12 10:24, villamithras@planet.nl schreef:

  Goedemorgen!
  Tkn svp.
  1) Op verzoek van Dik van ‘t Hof bevestig ik hierbij graag dat de emailadressen van de VPC (en de info.) niet van hem afkomstig zijn.
  2) Afrondend tkn nog wel het standpunt van de GRONTMIJ over “de zandstrooierij” als gepretendeerde oplossing. DIE DIENT TE WORDEN VERWORPEN.

  1. Als je niet weet wat je afdekt met zand kun je ook niks zeggen over de risico’s. (Niet eens een ingewikkeld doordenkertje).
  2. Zand houdt geen olie- en/of lichte olieachtige fracties tegen; die gaan er dwars door heen.
  3. Het zand doet niks, wordt niet aangebracht, aan de onderkant van de gifbelt en die blijft dus ook gewoon in contact met de grondwaterstromen richting Bethunepolder.
  4. GRONTMIJ en T&A adviseren 1) duikers in te zetten, 2) rotzooi op te takelen plus onderzoek, 3) drijfbalken ter afsluiting van de in-uitgangen naar de Vecht, 4) waarschuwingsborden te plaatsen.
  5. Er liggen duizenden scherpe metalen delen in die belt die uiteraard niet door dat zand zullen worden afgedekt.

  Conclusie: de zandstrooierij is GEEN OPLOSSING.

  Ik verzoek alle VPC-leden dringend die ZEMBLA-uitzending te zien waarin de echte bodemdeskundige Losch commentaar geeft op de situatie in de Coupépolder/Alphen a/d Rijn.
  Tevens hierbij een verwijzing naar een zeer te waarderen milieu-rechercheur M.J.C. Witsenburg uit het programma ZEMBLA:
  zie: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1299597

  …en let op! In die uitzending zijn er nog wel genummerde PEILPUIZEN geplaatst met telefoonnummers erop. WAAROP ZE EVENWEL DETECTEREN IS NIET BEKEND!
  Hier bij ons, het Slijk, is het veel erger. Dat hele peilbuizen/meetwerk stelt niets voor maar is slechts geplaatst en bedoeld als zogenaamde “oplossing” en wordt continu als mantra genoemd. Niks vinden door niks te meten luidt het parool. Een beproefd scenario vanaf 1990/1991 toen ik het 1e rapport van de GRONTMIJ initiëerde.

  Graag bovenstaande info. in uw vergadering. Ik zal nu ook nog dhr. Frans Cladder informeren. En graag uw reactie. Waarvoor alvast dank.

  MvG.;
  Jan Bouma
  Villa Mithras
  0346-573455

 37. Jan Bouma 13 november 2012 om 11:06

  Toevoeging 11 november 2012.
  Inderdaad stuurde de Provincie bij brief van 8 november 2012; nummer 80C904AC, en ondertekend door de milieugedeputeerde drs. R.E. de Vries, een onjuiste brief aan de eigenaren/bewoners van het Slijk. Essentiële informatie ontbrak. En men zet “de komedie” voort met de aangekondigde onderzoeken tot Sint Juttemis. Nu tot medio 2013. Terwijl die doorgerotte vaten en de resten al in juni vorig jaar 2011 waren ontdekt! Ook geen woord in de brief over de onverkoopbaarheid van de gifbelt. Ook geen woord over de aanbevolen aanpak door GRONTMIJ en T&A. Ziedaar de corrupte overheid in actie! Wat tevens ook duidelijk wordt is het antwoord op de vraag of ons opsporingsapparaat, het OM, onze milieurechercheur R.M. van der Zee daadwerkelijk met mijn zeer concrete strafaangifte bezig is of met “de doofpot”? Idem het antwoord op de vraag of onze rechterlijke macht deugt of niet. Zal de rechter de corrupte opportunistische Staat in het gelijk stellen of kiest hij voor het Recht?
  ==

 38. Jan Bouma 3 december 2012 om 11:06

  Procesinformatie.
  ==
  Van: dhr. A.P. van Stralen
  Verzonden: maandag 3 december 2012 9:46
  Aan: ‘secretariaatdevries@provincie-utrecht.nl’
  Onderwerp: Amsterdamsestraatweg 178

  betreft: Bouma/Gemeente Stichtse Vecht
  en Uw brief d.d. 8 november 2012; no. 80C904AC

  Geachte heer De Vries,

  Na overleg met cliënt verzoek ik u ermee in te stemmen dat de geschillen tussen cliënt en de gemeente Stichtse Vecht met betrekking tot bovengenoemde kwestie zo mogelijk middels een gesprek finaal op te lossen. De kwestie speelt in feite al sinds 2004 toen client tengevolge van ambtelijk onjuist handelen onevenredige schade werd berokkend. Client is geïncrimineerd.

  Uw milieujurist mr. Roy Samson is hiervan op de hoogte. Nu heb ik (mijn kantoor) op 4 oktober 2012 een poging gedaan om de geschillen middels een gesprek met het College van B&W van Stichtse Vecht op te lossen. Die poging is mislukt. Gelet op de thans ontstane situatie acht ik het zinvol een laatste poging te doen en uw bemiddeling te verzoeken om de geschillen op te lossen. Graag uw reactie.

  Inmiddels,

  Met vriendelijke groet,

  René van Stralen
  Pieters Advocaten
  ’t Goylaan 13-A
  3525 AA UTRECHT

  Tel. 030 – 2718855
  Fax. 030 – 2716672

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: